Vitajte, návštevník! [ Zaregistrujte sa | Prihlásenie

0,00 €

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Sama Vozára Hrachovo

  • Mesto/obec: Hrachovo
  • Okres: Rimavská Sobota
  • Štát: Slovensko
  • PSČ: 980 52
  • Pridané: 6. mája 2019 11:18
  • Končí o: 42 dní, 13 hod.

Popis

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Sama Vozára Hrachovo

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné predpoklady: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti, ovládanie štátneho jazyka, komunikatívnosť.

Požadované doklady: písomná prihláška na výberové konanie, overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, overený doklad o absolvovaní 1. atestácie, na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného uchádzača profesijný životopis, doklad o dĺžke pedagogickej praxe, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z. z.), písomný návrh koncepcie rozvoja školy, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 03. 06. 2019.

Prihlášku s požadovanými dokladmi posielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie“ NEOTVÁRAŤ na adresu: Obec Hrachovo, Mieru 35, 980 52 Hrachovo. Viac informácií dostanete na Obecnom úrade v Hrachove a na tel. čísle 047/56 95 126.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Hrachove, dňa 03. 05. 2019

 

 

NEUVIEDOL INZERENT SVOJE KONTAKTY?
Oslovte ho kontaktným formulárom, ktorý nájdete napravo od inzerátu --------->>>

Reklama:

263 celkových prezretí, 4 dnes

  

ID inzerátu: 5335ccfd3a39f7a8