Vitajte, návštevník! [ Zaregistrujte sa | Prihlásenie

podľa projektu €

Pedagogický/á asistent/ka – aistent/ka učiteľa v MŠ Širkovce

  • Mesto/obec: Širkovce
  • Okres: Rimavská Sobota
  • Štát: Slovensko
  • Pridané: 15. júla 2019 15:41
  • Končí o: 26 dní, 4 hod.

Popis

Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: zastupovanie počas dlhodobej PN

Nástup: od septembra 2019

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 23.8.2019 na adresu: Obec Širkovce , Širkovce 184, 980 02 Jesenské

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania AsU MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na  Obec Širkovce

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 27.8.2019 (utorok)  v čase od 10.00 hod v budove Obecného úradu obce Širkovce a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

NEUVIEDOL INZERENT SVOJE KONTAKTY?
Oslovte ho kontaktným formulárom, ktorý nájdete napravo od inzerátu --------->>>

Reklama:

Bez značiek

344 celkových prezretí, 2 dnes

  

ID inzerátu: 2475d2c6c0bc68a4